تغذیه ی راه انداز تیوب های لیزر

توضیحات

input: 220 v ac
outpu:25kv DC , 0 to 100mA
protection: short circuit , over current , over temperature
I/O: Standard